Cube Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

ถ้าติวเตอร์ที่ต้องการเลือกไม่สะดวกสอนเลย ฉันควรทำอย่างไรดี

ผู้เรียนหรือผู้ปกครองสามารถเลือกติวเตอร์ท่านอื่น ๆ ได้ เพราะติวเตอร์ที่ทุกท่านล้วนมีประสบการณ์และความรู้